WAT

Op fêste tiden wurdt kritysk sjoen nei de ynhâld fan ús ûnderwiis mei as sintrale fraach: watfoar kennis en feardichheden hawwe learlingen nedich? Dat dogge wy op allerhande nivo’s: yn ‘e klasse, op skoalnivo en ek op lanlik nivo.

WA

De twadde faze fan de ûntwikkeling fan it kurrikulum foar it leargebiet Fryske taal en kultuer wurdt útfierd ûnder rezjy fan Cedin.

HOE

De twadde faze fan de ûntwikkeling fan it kurrikulum moat tusken 1 maart en 1 oktober 2020 útfierd wurde. Soks freget om in strakke planning. De fjildgroep komt fjouwer kear in deidiel byinoar om te wurkjen oan de oanpassing fan de Grutte Opdrachten en it formulearjen fan de boustiennen.

Aginda

28 maaie 2020

Untwikkeling boustiennen by Grutte Opdrachten (1)

 

Fan 16.00 uur oant 20.00 oere yn it Adverium yn Drachten (de lokaasje is ûnder foarbehâld).

Dielnimmers: fjildgroep

 

11 juny 2020

Untwikkeling boustiennen by Grutte Opdrachten (2)

 

Fan 16.00 oere oant 20.00 oere yn it Adverium in Drachten (de lokaasje is ûnder foarbehâld).

Dielnimmers: fjildgroep

20 augustus 2020

Feedbacksesje konsept boustiennen

 


Fan 16.00 oere oant 20.00 oere yn it
Adverium yn Drachten (de lokaasje is ûnder foarbehâld).

Dielnimmers: fjildgroep

22 april 2020

Feedbacksesje

 

Fan 9.00 oere oant 17.00 oere. Y.f.m. it koroanafirus is de gearkomste online (fideokonferinsje).

Dielnimmers: stakeholders

 

25 juny 2020

Feedbacksesje

 

Fan 9.00 oere oant 17.00 oere yn it Adverium yn Drachten (de lokaasje in ûnder foarbehâld).

Dielnimmers: stakeholders

Fuortgong

Yn ‘e earste faze is fan Kurrikulum.frl ut praat mei safolle mooglik persoanen dy’t op de iene of de oare wize belutsen binne by it Frysk op skoalle. Dy petearen wienen oan ‘e iene kant ynformatyf as it giet om de bedoeling en wurkwize fan it projekt. Oan ‘e oare kant wienen se bedoeld om te hearren hoe’t der tocht waard oer it aktualisearjen fan de kearndoelen en de eintermen Frysk. Wat foar ferwachtings binne der by sa’n oanpassing? Watfoar ideeën binne dêr oer? Hoe kinne wy gearwurkje?

Menu