Feedbacksesje

 

Fan 9.00 oere oant 17.00 oere. Y.f.m. it koroanafirus is de gearkomste online (fideokonferinsje).

Dielnimmers: stakeholders

 

Menu