Feedbacksesje

 

Fan 9.00 oere oant 17.00 oere yn it Adverium yn Drachten (de lokaasje in ûnder foarbehâld).

Dielnimmers: stakeholders

Menu