Basis foar nij kurrikulum Fryske taal en kultuer klear!

De ôfrûne tiid hat in team fan leararen, skoallieders en learareoplieders, ûnder rezjy fan Cedin, hurd wurke oan útstellen ta it fernijen fan it kurrikulum Fryske taal en kultuer. De basis foar dit nije kurrikulum is no klear.  Hjirûnder stean de dokuminten.

Argyf faze 2

Hjirûnder fynst de dokuminten út de twadde faze fan it projekt Kurrikulum.frl.

Fan Grutte Opdrachten nei boustiennen

De lêste wiken is de feedback dy’t we krigen ha op de Grutte Opdrachten (GO’s) ferwurke yn in nije ferzje fan it dokumint. De feedback en de oanpassingen yn de Grutte Opdrachten hawwe ek laat ta in oanpassing fan de fyzje. Ut de feedback die bliken dat der fragen wiene oer de kontekst dêr’t it kurrikulum foar Fryske taal en kultuer yn ûntwikkele wurdt. Dy kontekst wurdt beskreaun yn de preämbule dy’t yn faze 1 opsteld is en dy’tst hjir besjen kinst.

Hjirûnder fynst de nije ferzje fan de fyzje en de Grutte Opdrachten.

De folgjende stap is it oersetten fan de Grutte Opdrachten yn boustiennen. Yn oparbeidzjen mei de fjildgroep binne boustiennen opsteld by twa fan de fjouwer Grutte Opdrachten. De boustiennen binne noch yn ûntwikkeling. Graach hearre wy watst fan dit konsept fynst. Dyn feedback brûke wy om de boustiennen fierder oan te passen en om boustiennen by de oare twa Grutte Opdrachten te meitsjen.

 

Feedback jaan

Do kinst feedback jaan troch de neikommende fragelist yn te foljen. Dat kin oant 18 augustus o.s. Tige tank yn it foar!

Fragelist konsept boustiennen

Nije ferzje dokuminten

Hjirûnder stean de nije ferzje fan de fyzje en de nije ferzje fan de Grutte Opdrachten

Earste ûntwikkelsesje

(Faze 2)

Twadde ûntwikkelsesje

(Faze 2)

De documinten fan de twadde ûntwikkelsesje folgje letter dit jier.

Argyf faze 1

Yn ‘e earste faze is fan Kurrikulum.frl út praat mei safolle mooglik persoanen dy’t op de iene of de oare wize belutsen binne by it Frysk op skoalle. Dy petearen wienen oan ‘e iene kant ynformatyf as it giet om de bedoeling en wurkwize fan it projekt. Oan ‘e oare kant wienen se bedoeld om te hearren hoe’t der tocht waard oer it aktualisearjen fan de kearndoelen en de eintermen Frysk. Wat foar ferwachtings binne der by sa’n oanpassing? Watfoar ideeën binne dêr oer? Hoe kinne wy gearwurkje?

Hjirûnder fynst de dokuminten út de earste faze fan it projekt Kurrikulum.frl.

Menu