Tweede fase ontwikkeling nieuw curriculum voor Friese taal en cultuur

In maart 2020 heeft de provincie Fryslân Cedin de opdracht gegeven om de tweede fase van de ontwikkeling van het curriculum voor Friese taal en cultuur uit te voeren. De opdracht is om voortbouwend op de producten die in de eerste fase zijn ontwikkeld bouwstenen op te stellen die de basis vormen voor de kerndoelen voor het leergebied Fries taal en cultuur. Deze opdracht moet vóór 1 oktober 2020 gerealiseerd zijn. 

In de eerste fase van Kurrikulum.frl heeft een ontwikkelteam van leraren po en vo en schoolleiders samen met deskundigen een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw, eigentijds curriculum voor Friese taal en cultuur. In deze eerste fase is veel aandacht besteed aan het opstellen van visie op het leergebied en de eerste versie van de Grote Opdrachten (GO’s). Het ontwikkelteam heeft hier actief feedback op gevraagd bij scholen en andere partijen die betrokken zijn bij het onderwijs Fries. Op deze wijze is gewerkt aan een breed draagvlak voor het nieuwe curriculum. In de tweede fase zullen we zorgvuldig verder werken met de bestaande documenten en streven we ernaar om opnieuw het veld zoveel mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling.   

Kurrikulum.frl sluit aan bij Curriculum.nu, waarbinnen landelijk de kerndoelen voor alle vakkenworden herzien. Het vak Fries valt sinds 2014 niet meer onder de bevoegdheid van het ministerie van OCW, maar onder die van de Provincie Fryslân. Daarom heeft de Provincie Fryslân opdracht gegeven om ook voor het vak Fries de kerndoelen te actualiseren.  

WAT

Op gezette tijden wordt kritisch gekeken naar de inhoud van ons onderwijs met als centrale vraagwelke kennis en vaardigheden hebben leerlingen nodig? Dat doen we op allerlei niveaus: in de klas, op schoolniveau en ook op landelijk niveau.  

WIE

De tweede fase van de ontwikkeling van het curriculum voor het leergebied Friese taal en cultuur wordt uitgevoerd onder regie van Cedin

Net als in de eerste fase willen we het curriculum voor de Friese taal en cultuur in samenwerking met het veld vormgeven. 

HOE

De tweede fase van de ontwikkeling van het curriculum voor het leergebied Friese taal en cultuur wordt tussen 1 maart en 1 oktober 2020 uitgevoerd. Dat vraagt om een strakke planning. De veldgroep komt vier keer bijeen om te werken aan de herziening van de Grote Opdrachten en het formuleren van bouwstenen.  

Agenda

28 mei 2020

Ontwikkeling bouwstenen bij Grote Opdrachten (1)

 

Van 16.00 uur tot 20.00 uur in het Adverium in Drachten (locatie is onder voorbehoud).

Deelnemers: veldgroep

11 juni 2020

Ontwikkeling bouwstenen bij Grote Opdrachten (2)

 

Van 16.00 uur tot 20.00 uur in het Adverium in Drachten (locatie is onder voorbehoud).

Deelnemers: veldgroep

20 augustus 2020

Feedbacksessie concept bouwstenen

 

Van 16.00 uur tot 20.00 uur in het Adverium in Drachten (locatie is onder voorbehoud).

Deelnemers: veldgroep

 

22 april 2020

Feedbacksessie

 

Van 9.00 tot 17.00 uur.  I.v.m. het coronavirus vindt deze bijeekomst online plaats (videoconference).

Deelnemers: stakeholders

 

25 juni 2020

Feedbacksessie

 

Van 9.00 tot 17.00 uur  in het Adverium in Drachten (locatie is onder voorbehoud).

Deelnemers: stakeholders

Voortgang

In de eerste fase is vanuit Kurrikulum.frl gesproken met zoveel mogelijk personen die op een of andere manier betrokken zijn bij het Fries op school. Die gesprekken waren er enerzijds om te informeren over de bedoeling en werkwijze van het project. Anderzijds waren ze bedoeld om te horen hoe er gedacht wordt over het actualiseren van de kerndoelen en eindtermen Fries. Wat voor verwachtingen zijn er van zo’n herziening? Welke ideeën zijn erover? Hoe kunnen we samenwerken?  

Menu