Basis voor een nieuw curriculum voor Friese taal en cultuur gereed

De afgelopen maanden heeft een groep leraren, schoolleiders en lerarenopleiders onder regie van Cedin hard gewerkt aan voorstellen voor de vernieuwing van het curriculum voor Friese taal en cultuur. De basis voor het nieuwe curriculum is nu klaar. Hieronder vind je de definitieve documenten.

Archief fase 2

In de tweede fase is gewerkt aan een aangepaste versie van de Grote Opdrachten die zijn opgesteld in fase 1. De feedback die we gekregen hebben op deze aangepaste versie van de Grote Opdrachten (GO’s) hebben we verwerkt in een nieuwe versie van het document. De feedback en de aanpassingen in de Grote Opdrachten hebben ook geleid tot een aanpassingen van de visie. Daarna zijn de Grote Opdrachten uitgewerkt in bouwstenen. Ook over de bouwstenen hebben we feedback verzameld die verwerkt is.

Hieronder staan de verschillende concept documenten die in fase 2 ontwikkeld zijn.

Eerste ontwikkelsessie

(fase 2)

Tweede ontwikkelsessie

(fase 2)

Archief fase 1

In de eerste fase is vanuit Kurrikulum.frl gesproken met zoveel mogelijk personen die op een of andere manier betrokken zijn bij het Fries op school. Die gesprekken waren er enerzijds om te informeren over de bedoeling en werkwijze van het project. Anderzijds waren ze bedoeld om te horen hoe er gedacht wordt over het actualiseren van de kerndoelen en eindtermen Fries. Wat voor verwachtingen zijn er van zo’n herziening? Welke ideeën zijn erover? Hoe kunnen we samenwerken? 

Hieronder vind je de documenten uit de eerste fase van het project Kurrikulum.frl.

Menu